Runy a popis 1

17. října 2007 v 16:22 | EI |  Runy
OTHILA neboli "othal, óthila"
Základní význam: znamená "majetek, předkové, minulost". Jako majetek ukazuje spíš na ten, který jsme zdědili po předcích, naši zem, území. Ukazuje na domov a hmotné i nehmotné věci, které ho symbolizují. Vztah rodiče a děti, přirozený proces učení . Síla rodu.
Cenné dědictví v hmotné i nehmotné podobě. Poslední vůle, závěť. Materiální blahobyt. Dědičné vlastnosti a předpoklady. Vliv předků, kontakt a spojení s předky a předchůdci, plynulá kontinuita. Geneticky podmíněné vlohy. Jasnozřivost. Domov a vnitřní střed člověka jako zdroj sebeocenění, míra hodnot a zdroj pocitu bezpečí i životních jistot. Mírumilovné rodinné soužití, souznění. Vyjasňování různých nedorozumění a sporů, především v rodinném kruhu. Opouštění cizích, převzatých a zastaralých vzorců chování. Moudré a předvídavé hospodaření se zdroji.
DAGAZ
Základní význam: původně znamená "den". Vždy následuje po noci a častokrát znamená naději na budoucí lepší vývoj. Zobrazuje božské světlo, růst, pokrok a vývoj. Někdy také zásadní změnu, většinou k lepšímu. Optimismus a spolehlivost. Právě započaté plány mají velkou naději na dobrý konec.
Runa pravého poledne a letního slunovratu. Zásadní obrat, úplná přeměna, trpělivě očekávaný průlom. Překážky ztrácející svou sílu a intenzitu. Vůle a vytrvalost. Ukončení starého a začátek nového cyklu. Nový úsvit, růst, vývoj a pokrok. Sebepoznání. Příprava a s ní spojené aktivity. Změna úhlu pohledu přinášející řád a porozumění. Zdařilá práce. Naděje, štěstí, prosperita, úspěch, zdraví, radost a pohoda. Uskutečnění nejtajnějších snů, tužeb a přání. Spojení protikladů.
INGWAZ neboli "inguz"
Základní význam: zobrazuje boha "Freye", který je bohem farmaření a zemědělství. Původně výraz "naplnění", což kdysi bylo shodné slovo s těhotenstvím. Znamená tedy orgasmus, plodnost. Je to runa rodiny, bezpečí, rodinného krbu a také signálního ohně a taktéž i přeneseně osvícení. Jistota.
Ochranná runa domácnosti. Zprávy, poselství, novinky. Objevení cizince. Transformace a následené uvolnění síly a energie. Hrdinství ale též mírumilovnost. Příprava projektů a plánů a období před jejich uskutečněním. Otěhotnění, orgasmus. Pevné rodinné svazky, teplo rodinného krbu. Potřeba naslouchat impulsům přicházejícím z nitra: rodí se nové a originální nápady a myšlenky. Uvolnění nashromážděné energie. Introspekce a duchovní osvícení.
LAGUZ neboli "laf"
Základní význam: původně "voda". Runa reprezentuje vodu, ale obě její stránky. Je to ženská runa. Ukazuje na plynutí, proměnlivost, nestálost, sexualitu a intuici. Může to být dobrá runa na cestování, méně dobrá při snaze o trvalé uchování a ochranu. Změny dobré i zlé a všechna rizika, která přinášejí. Znamená mír, nekonečno, lásku a city obecně.
Runa začátku léta. Plnící se předtuchy a naplněná tušení. Dobrá intuice, hodná následování a pozorného naslouchání. Vyvinuté mimosmyslové vnímání. Otevírání bran ke všemu utajenému, skrytému, neprojevenému. Volné plynutí bez překážek. Citlivost a emocionální porozumění. Změna ohlašovaná často ve snech nebo viděních. Cesta vpřed, spojená s jistými riziky. Odolnost, vytrvalost a pevnost v přestálých zkouškách.
MANNAZ neboli "ma"
Základní význam: reprezentuje "člověka" a celé "lidstvo". V užším slova smyslu je to rodina, kruh nejbližších (i přátel). Má proto souvislost s mezilidskými vztahy. Také je zde vztah ke zvířatům, dar řeči a spolupráce. Intelekt.
Prosperita, zisk, blahobyt a úspěch dosažené skrze velké, i když snad někdy nečekané změny. Tvořivost a vysoká inteligence. Dar řeči. Důraz na pochopení, řešení, budování, kultivování a udržování vztahů. Prospěšné vztahy. Vynikající kooperace /často s cílem prospěšným většímu celku/. Správné jednání. Profesionální přístup. Sebezpytování. Prověřování postojů k sobě samému, ke svému okolí blízkému i nejširšímu, ke svým povinnostem a k osobní odpovědnosti. Jedna z run s ochrannou funkcí.
EHWAZ
Základní význam: původně "kůň". Je to symbol změn, pokroku a cesty. Runa vyjadřuje takovou důvěru, přátelství a věrnost jaká je mezi koněm a jezdcem, také sílu a pohyb. Ukazuje na dobré postavení, komunikaci, utvrzuje význam vyřčeného /a předchozích tažených run/.
Uzavírání smluv, dohod a podepisování právních dokumentů. Důvěra, náklonnost, vzájemná úcta. Nové zaměstnání anebo povolání. Dalekosáhlé a rozsáhlé změny, znatelný pokrok. Změna vědomí. Věrnost a přátelství. Spojení. Soudržnost a věrnost. Pravděpodobná cesta, dokonce snad dlouhá. Stěhování anebo změna životního stylu.
BERKANA neboli "bar"
Základní význam: původně znamená "bříza". Symbolizuje početí, regeneraci, uzdravení. Je to symbol plodnosti. V různých evropských tradicích se používá k tomu, aby se symbolicky zajistila prosperita a rozvoj. Milostné vztahy a začátky. Také obnova a očištění, rozkvět.
Runa jarní rovnodennosti. Rodina, domov, potomci, děti, plodnost, milenecký vztah založený na sexuální přitažlivosti a sexu samotném, láska a legalizovaný partnerský svazek, rodinné zázemí. Počátek, narození, růst, výchova a vzdělávání. Mládí, zdraví, krása. Mladistvost a neuhasínající elán. Léčení, obnova, regenerace, čistota a čištění. Úspěšný začátek a současně dokončení. Znovuzrození.
TEIWAZ neboli "týr"
Základní význam: původně "Týr /bůh války a spravedlnosti/. Přináší úspěch, právo a spravedlnost. Také nebojácnost, kázeň, sebeobětování, posílení vůle a dostaek síly k rozhodnutí či soudu.Symbolizuje cestu válečníka.
Vášeň, zanícení, náruživost, milostné dobrodružství. Úspěch dosažený prostřednictvím oběti. Odvaha, smělost, chytrost, vytrvalost, rozhodnost, moc, síla, čestnost a obětavost v zájmu vyšších cílů. Neohrožená cesta k vytyčenému cíli. Spravedlnost. Pozitivní výsledek soudní pře nebo procesu, avšak pouze za předpokladu, že jsou zúčastnění v právu. Runa ochrany před nebezpečím a pravděpodobně legendární "runa kopí". Souvisí také s mužskou sexualitou.
SOWULO neboli SOWELU
Základní význam: původní význam je "slunce". Znamená sluneční sílu a je symbolem vítězství a síly k útoku. V duchovní sféře znamená vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem. Také růst a vnitřní síla, vyjasnění situace. Tato runa je v povědomí lidí neprávem špatně zakódována díky Hitlerovým SS. Je runou osvícení, pozitivní energie, síly, zdraví a plodnosti.
Náklonnost múz, světlo vynikající inspirace a zdroj kreativity. Vitalita, síla, elán, dostatek životní energie. Zdraví anebo uzdravování a hojení. Poznávání sebe sama, pronikání do světa našeho nejhlubšího nitra. Celistvost. Jasný pohled na jakoukoli problematiku a svět kolem sebe. Vítězství, úspěch, důstojnost, sebeúcta, síla vůle a síla k útoku, naděje, všeobecný zdar. Dosažení cílů, dokončení. Vítězství dobra. Léčivá síla slunce.
ALGIZ
Základní význam: původně znamenala "ochranu, sob, sobí parohy". Symbolizuje nejvyšší, božskou ochranu, sílu zažehnávající zlo. Také zdvižené a roztažené prsty /starý znak boje proti zlu/. Znamená přízeň bohů, úspěch při lovu či hledání. Naději, uzdravení. Tato runa je přirozeností přírody. Znamená i varování, ochranu, ale i pomoc.
Pozitivní změny v pracovní oblasti. Ochrana a obrana sebe, svých blízkých a přátel před nepřejícností a nepřátelstvím. Schopnost odvrátit zlo a zvítězit nad ním. Sebedůvěra, vnitřní jistota, optimistický postoj, lidskost. Duchovní obnova. Regenerace a obnovení životních sil. Výzva ke kontemplaci, absolutnímu uvolnění a k meditaci. Vědomé úsilí o získání nadlidských vlastností a "božské"dokonalosti. Objevování souvislostí. Úspěch při hledání, putování, sbírání, lovení. Odolnost, otužilost, houževnatost.
PERTH
Základní význam: původně znamená "hru v kostky neboli hrnek pro hrací kostky". Výsledek je vždy nejistý a pro lidi, kteří by zde hledali jednoduché zákonitosti je vždy zahalen mystériem. Tato runa je spojena s tajemstvím, magií, ale i s tajemstvím života. Představuje také osud a jeho velké šance, možnost vybrat si opravdu něco výjimečného, co nás ovlivní. Příležitost zmoudřet. Osudová šance. Také požitek ze života a těhotenství.
Runa tajemství a nutnosti jeho zachování, výzva k mlčenlivosti a diskrétnosti. Změna v chápání světa i sebe sama. Proniknutí do jiných světů. Vyjasňování. Tajné nauky. Zasvěcení. Utajené a ztěží vysvětlitelné vnitřní zkušenosti. Pochopení zákonitosti splynutí časových horizontů, jednoty minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Schopnost vybrat si nejvhodnější z cest osudu a rozlišovat cenné od bezcenného. Zábava, hry, náhlé a nečekané štěstí či zisky, výhra, překvapivý úspěch. Zdravá sexualita. Radost a požitek z umírněného, zdravě pojatého sexu a ze střídmého jídla či pití.
EIHVAZ
Základní význam: původně znamená strom "tis", který je jedovatý. Runa je tedy runou hluboké změny někdy až smrti. Je to runa mrtvých. Znamená kontinuitu, vytrvalost, věčnost. Je znakem trvanlivosti a celistvosti. Také velká motivace a ctižádost. Pozitivní /a dlouhodobá/ transformace.
Runa jako kouzlo obrany, runa magických sil země s ochrannou magickou mocí, především v různých potyčkách. Má velkou magickou sílu a současně i schopnost zahánět vše škodlivé včetně sil zániku a smrti. Pomoc na obzoru. Jistota, bezpečí a svoboda. Příslib dlouhého a plodného života. Nové začátky. Nastoupení nové cesty či směru, přeměna. Stálost, pevnost, pružnost, přizpůsobivost, vytrvalost.
JERA
Základní význam: původně znamená "sklizeň". Znamená plodnost, dostatek a blahobyt. Také veselí, štědrost a štěstí. Je v ní skryt i význam kola života, koloběh ročních období, cyklu narození a úmrtí. Posun vpřed, vývoj. Výsledek práce. Runa tedy znamená odměnu za vykonanou práci, ale též produktivitu a vývoj.
Je to runa zimního slunovratu a konce strého a začátku nového roku. Blahobyt, úspěch, sklizeň, hojnost...jako viz.výše. Nutnost přizpůsobit se kosmickým a přírodním zákonům. Pohyb, přirozený vývoj a změna. Nezbytnost vykonat nejdříve potřebnou práci, která vám posléze přinese bohatou žeň. Čekání. Vynaložená námaha bude adekvátně zúročena. Začátky a konce, opakující se koloběh. Ukončení procesu. Obnovování vitality. Spravedlivá odplata. Zlaté dobré časy.
ISA neboli "is"
Základní význam: původně "led". Znamená stagnaci, odklad, zpoždění, ochlazení a zklidnění. Tlumí a odkládá význam ostatních run, ale zároveň může pozitivním dodat na trvalosti a stabilitě /využíváno v magii/. Pozor na závist. Tato runa je také runou věcí uvedených do nehybnosti mrazem.
Klid, relaxace, odpočinek. Přechodné zastavení postupu nebo pokroku. Trpělivost a vyjasňování. Pomalá, leč nezastavitelná síla. Zmírnění konfliktu. Emocionální upokojení. Odcizení ve vztahu, chlad mezi partnery, nezájem o sex. Působí jako mocná ochrana před magickým útokem.
NAUTHIZ neboli "not"
Základní význam: původní význam "nouze, potřeba". Tato runa nese význam nedostatku, těžkostí a neštěstí. Skrývá ovšem vnitřní sílu, nabádá k trpělivosti a může přinést cenné poznatky a zkušenosti. Varuje před rizikem ve které se dobrovolně uvádíme, např. nebezpečnou cestu. S ostatními runami zpožďuje a odkládá. Runa reprezentuje potřebu, která se má splnit.
Nutnost naplánovat své aktivity, postupy a skutky důkladně a s dostatečným časovým předstihem. Potřeba zvýšené opatrnosti. Výzva k činu. Ochrańující a smysluplné zábrany nebo omezení. Pochopení a přijetí hranic. Využití sil k aktivní konfrontaci s nepřízní osudu. Krátkodobé zastavení. Sebeovládání. Pomoc. Vynalézavost a zmobilizování sil. Vytrvalost, neohroženost a schopnost přestát různá příkoří a protivenství. Vnitřní síla a její objevení, nalezení a využití v nouzovém stavu momentální životní etapy.
HAGALAZ neboli "hagal"
Základní význam: znamená původně "krupobití, silnou bouři". Ukazuje na narušení rovnováhy, prudké změny, neočekávané zvraty, obrat ve vývoji /t.j.i k lepšímu/. Může znamenat i nemoc či zranění nebo jinou nepříjemnost. Runa znamená destukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Nelze ale nevzpomenout, že i ničení je častokrát nutné k tomu, aby odešlo staré a uvolnilo místo novému.
Ochranné znamení, šťastná hvězda. Změna názorů, náhledů, stanovisek. Nový pohled na věci, invence. Zásadní životní změna a obrat ve vývoji. Někdy závažná změna plánů a záměrů, významný zvrat. Určování nových cílů, vypracovávání nových plánů. Zbavování se starých omezení, osvobozování a konečná svoboda. Základ bytí. Spojování různých světů.
WUNJO
Základní význam: znamená "výhra, sláva". Představuje radost, štěstí, sílu, uspokojení, snadné vítězství. Také oslavu, zisk, spolupráci. Sláva je za úspěšným zakončením úsilí. Runa symbolizuje právě takovou slávu, nepřímo i úspěch a též to, co nás k úsilí vede - motivaci.
Skvělé a nanejvýš slibné vyhlídky, uspokojení, pohodlí, sláva a štěstí ve všem. Majetek získaný do vlastnictví, prosperita a zdraví. Všeobecný blahobyt. Absolutní úspěch. Harmonie, souzvuk, dosažení rovnováhy. Odstranění nerovnováhy zapříčiněné nedostatkem anebo naopak přebytkem. Spolupráce a partnerství. Rozkoš, radovánky, veselí, potěšení. Splnění přání a tužeb. Extatická radost. Přátelství.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama